Hoofdstukken

3. Lerende, werkende en dynamische stad


Op de foto  rijden auto's over een drukke weg langs het gebouw van de Hoge School Utrecht Amersfoort. In de verte staat de Onze Lieve Vrouwetoren.

De stad groeit. Er komen nog steeds woningen bij. De voorzieningen zullen mee moeten groeien met de stad. Inwoners willen kunnen sporten, willen in hun wijk naar school en gebruik kunnen maken van culturele voorzieningen. Soms kan dat door gebruik te maken van voorzieningen in omliggende wijken maar gezien de huidige druk om sommige voorzieningen zal dit onvoldoende zijn. In nieuwe plannen moeten we rekening houden met uitbreiding van sport, cultuur, kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen.  Er wordt daarom de komende jaren gewerkt aan het versterken en soms uitbreiden van deze maatschappelijke voorzieningen.
Door de huidige prijsontwikkeling en inflatie, mede als gevolg van de sterk stijgende energietarieven, staan onze organisaties en instellingen onder financiële druk. Niet alleen heeft SRO als beheerder en exploitant van de gemeentelijke sport- en cultuuraccommodaties last van stijgende kosten, ook verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders worden hiermee geconfronteerd. In de culturele sector zien we veel onzekerheden zoals personeelstekorten en stijgende (loon)kosten. Deelname aan sport en bewegen wordt als gevolg duurder voor onze inwoners. Dit bemoeilijkt het herstel na corona. In het onderwijs wordt o.a. met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gewerkt aan het terugdringen van de gevolgen van corona. Ook organisatoren van evenementen hebben te maken met tekorten in (kwalitatief) personeel en vrijwilligers en significante prijs- en loonstijgingen, waardoor grote inspanningen geleverd moeten worden voor een goede en veilige organisatie.

Onderwijs
Kansengelijkheid in het onderwijs is voor ons het uitgangspunt. Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. We willen achterstanden zoveel mogelijk voorkomen en in een zo vroeg mogelijk stadium inhalen, o.a. door middel van voorschoolse educatie. Ook elementen als verlengde schooldagen, de Zomerschool, cultuuronderwijs en een verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp helpen daarbij. Door uitvoering te blijven geven aan ons Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) werken we hier samen met het onderwijs en andere partners in de stad aan. In de aankomende periode zal het nieuwkomersonderwijs extra aandacht vragen, nu wij voorzien dat het beroep op deze voorzieningen zal blijven toenemen. Daarnaast zetten wij in op het voorkomen van segregatie in het onderwijs. Daarbij streven wij o.a. naar een eerlijk aanmeldbeleid en stimuleren we ontmoetingen tussen kinderen van verschillende scholen en wijken. Ook is de herwaardering van het beroepsonderwijs hierbij van belang; wij zijn trots op de brede mbo-sector in onze stad die een fundament vormt in de samenleving en dragen dat ook uit. Immers, zonder al deze praktisch opgeleiden komen we niet verder met de energietransitie, de woonopgave en de zorg.
Onderwijs/arbeidsmarkt
Bij dit thema is de samenwerking tussen onderwijs, economie en werk en inkomen van belang. In deze begrotingsonderdelen zijn hier doelen en acties opgenomen.
De aandacht voor – en het belang van het mbo en hbo vinden we terug in verschillende onderdelen. In het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) valt het programma voor het bestrijden van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en door het RMC Jongerenloket wordt intensief samengewerkt met het mbo om (potentiële) uitvallers weer terug te leiden naar school, of als dat niet nodig is richting arbeidsmarkt of een zinvolle dagbesteding. Speciaal voor het mbo is de ondersteuning die de gemeente de afgelopen jaren heeft gegeven vanuit het Investeringsfonds, waarbij een succesvolle vorm van pre-entree mbo onderwijs gegeven wordt aan ernstig ontsporende jongeren.
Vanuit Economie is daar het Toekomstfonds onderwijs en arbeidsmarkt, waar (mbo)scholen samen met partijen uit de arbeidsmarkt in kunnen schrijven met project om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Ook het Platform onderwijs en arbeidsmarkt waarin vertegenwoordigers uit het Amersfoortse bedrijfsleven, samen met het mbo en hbo, werken aan een verbeterde aansluiting, ontvangt van ons subsidie. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook nog activiteiten rondom de Utrechtse Talent Alliantie.  
Om onze gemeentelijke opgaven te realiseren en te voorkomen dat de regionale economie stagneert, hebben we de komende jaren iedereen nodig die nu nog, om wat voor reden dan ook, niet (volledig) deelneemt aan het arbeidsproces. Het gaat om de mensen in een uitkeringssituatie en om mensen die nu vrijwillig aan de kant staan en/of een beperkt aantal uren werken of onder hun niveau werken. Door samen te sturen op het mobiliseren en ontwikkelen van dit on(der)benutte arbeidspotentieel creëer je massa die het voor onderwijsinstellingen en ondernemers interessanter maakt om te investeren hun personeel en in andersoortige, meer praktijkgerichte opleidingstrajecten. Dit vereist de komende twee jaar een investering, die daarna opbrengsten realiseert.
Sport
We zetten in op een aantrekkelijk en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor alle Amersfoorters, op toekomstbestendige verenigingen die oog hebben voor hun omgeving, op multifunctionele sportaccommodaties die intensief door verenigingen, andere organisaties en bewoners gebruikt worden en op een openbare ruimte die stimuleert en uitdaagt tot sporten en bewegen. Sport en bewegen zorgt ervoor dat Amersfoorters fit en vitaal zijn en draagt bij aan maatschappelijke opgaven in buurten en wijken. Om de kracht van sport en bewegen optimaal te benutten, verbinden we meerdere beleidsterreinen aan sport en bewegen zoals ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en sociaal domein. Sport en bewegen is daarmee een krachtig preventief middel binnen het sociaal domein. Daarnaast is er aandacht voor de accommodaties. We maken een meerjaren investeringsplan voor de sportaccommodaties in de stad. In 2023 zal het Bosbad gedeeltelijk gerenoveerd worden. Afronding van deze renovatie is voorzien voor het buitenbadseizoen van 2024. Voor zwembad Hoogland zal een alternatief gevonden worden.
Cultuur
In Amersfoort willen we dat iedereen kan genieten van —en meedoen aan— een uiteenlopend en inspirerend cultureel aanbod dat in de hele stad beschikbaar is. De komende jaren moet Amersfoort een schaalsprong maken waarbij het aanbod groeit naar de omvang van onze stad. Dat betekent enerzijds meer financiële middelen om de sector te verstevigen en daarbij ook het inhoudelijke aanbod te versterken. Om dit onder de aandacht van het publiek te brengen speelt de Stichting Citymarketing een essentiële rol.               De komende jaren bouwen we verder aan het museale aanbod waaronder een invulling van het Rietveldpaviljoen en het ondersteunen van het initiatief van Museum Amersfoort. Ook werken we samen met de podia in de stad toe naar een nieuw gezamenlijk podium. In 2023 zullen we daar verder aan werken. In 2023 zullen er onder andere meer middelen beschikbaar komen voor laagdrempelig cultuuraanbod in de wijken, cultuureducatie en het ondersteunen van makers en talenten.
Wij verwachten voor 2023 wijzigingen in de opzet en invulling van evenementen. Enerzijds vanwege een tekort aan organisatiekracht (bijv. vrijwillige bestuursleden en vrijwilligers), anderzijds vanwege dekkingstekorten. Daarmee blijft het onze opgave om de evenementensector te faciliteren in hun weerbaarheid en om het gevarieerde Amersfoortse evenementenaanbod in stand te houden. Daarbij observeren we goed wat een evenement nodig heeft in de openbare ruimte. En benutten we het moment om met de evenementenorganisaties te kijken welke kansen er zijn voor innovatie, verduurzaming en het verbreden en toegankelijker maken van het aanbod in de stad.
We werken samen met de stedelijke regio Utrecht (SRU) om gezamenlijk met stad Utrecht en de provincie opgaves het hoofd te bieden.
Economie
We zijn een stad waar mensen goed kunnen wonen én werken. De groeiopgaven van Amersfoort is niet alleen een woonopgave. We kijken nadrukkelijk ook hoe wij het aantal arbeidsplaatsen mee kunnen laten groeien met het aantal woningen. Dat vraagt om meer ruimte voor bedrijvigheid. Voor bestaande werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) kijken wij naar verduurzaming en hoe wij die nog beter kunnen benutten.
We willen een economie waarin ondernemers een duurzame en sociale band aangaan met hun omgeving, met de stad en hun werknemers. De bedrijven die wij graag aantrekken in Amersfoort zijn duurzaam, sociaal en circulair. We zeten in op een transitie naar een groene en circulaire economie. We geven daarbij o.a. via het inkoopbeleid als gemeente zelf het goede voorbeeld. Wij voeren de acties uit zoals opgenomen in het coalitieakkoord en verkennen met partijen uit de stad hoe wij de transitie verder concreet vorm kunnen geven.
Het is belangrijk dat de werkgelegenheid aansluit bij de behoefte in de stad en de regio. Dit vraagt om een proactieve houding en een actief economisch beleid, waarin we ons gerichter en actiever inzetten bij het aantrekken van bedrijven waarvoor we in deze regio het personeel opleiden. De juiste citymarketing maakt daarin veel verschil. We zetten in op de verdere ontwikkeling van Earth Valley als economisch ecosysteem. Doel is om de ontwikkeling van (geo-) technologie verder te stimuleren zodat deze toegepast kan worden bij belangrijke maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulair bouwen en mobiliteit.
Monumentenzorg/archeologie
Cultuurhistorische waarden zijn een inspiratiebron voor de toekomst. Amersfoort is gezegend met een rijk verleden en een tastbare historie, waarmee we zorgvuldig omgaan. Met onze monumentenzorg en archeologie zorgen we op samenhangende wijze voor het in stand houden en verduurzamen van onroerend, landschappelijk en archeologisch erfgoed in Amersfoort. Ook het inpassen van cultuurhistorische waarden in nieuwe ontwikkelingen is van belang (behoud door ontwikkeling). Het gaat concreet om een veelvoud van beeldbepalende elementen in de stad. We hebben daarvoor vanaf 2023 ook extra capaciteit vrijgemaakt. In relatie met de Omgevingsvisie en het omgevingsplan stellen we een cultuurhistorische waardenkaart op. Daarnaast is er veel aandacht voor publieksactiviteiten en -informatie. Zo behouden we de historische identiteit en aantrekkelijkheid van onze stad, zowel voor bewoners als voor bezoekers.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09