Home

Bijlagen

Verklarende woordenlijst

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ABT

Amersfoort Business Team

 • Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen

 • AOJ

Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

 • AOW

Algemene Ouderdomswet

 • ASF

Amersfoortse Sport Federatie

 • ASV

Algemene Subsidieverorderdening

 • ATO

AT Osborne. Dit is een externe partij die second opinions op de financiën uitvoert.

 • ATP

Association of Tennis Professionals

 • AV

Amersfoort Vernieuwt

 • AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht  

 • BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • B&W

Burgemeester en Wethouders

 • BBP

Bruto Binnenlands Product

 • BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

 • BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

 • BENG

Bijna Energie Neutrale Gebouwen

 • BKWI

Bureau Ketenregistratie Werk en Inkomen

 • BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 • BO

Basis Onderwijs

 • BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BSA

Breed Spectrum Aanbieders

 • BVH

Basisvoorziening Handhaving

 • BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH

Basisvoorziening Handhaving

 • BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

 • CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • CCD

Consumer Credit Directive

 • CHAT

Cultuurhistorische Atlas

 • Chw

Crisis & Herstel Wet

 • CMS

Content Management Systeem

 • CNME

Centrum voor Natuur- en Milieu educatie

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

 • CPB

Centraal Planbureau

 • CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

 • DAR

Digitale Aanvraag Rijbewijs

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

 • EBU

Economic Board Utrecht

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • ELIP

Einde Lening Inburgeringsplichtige

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • ENG

Energie Neutraal/Gasloos

 • ESF

Europees Sociaal Fonds

 • EZK

Economische Zaken en Klimaat

 • Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

 • FIWARE Lab

In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen

 • FTE

Fulltime-Equivalent / werktijdfactor

 • G40

Netwerk van 40 grote steden (excl. de vier grootste steden)

 • Geo-data

Een verzamelnaam voor alle gegevens (virtueel of fysiek) die aan een plek op de aardbol gerelateerd zijn; het gaat hier om de locatie van deze gegevens vastgelegd in coördinaten.

 • GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

 • GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

 • GGD-RU

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

 • GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

 • GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

 • GIDS

Gezond in de Stad

 • GR

Gemeenschappelijke Regeling

 • GREX

Grondexploitatie

 • GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

 • HBO

Hoger beroepsonderwijs

 • HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

 • (H)OV

(Hoogwaardig) Openbaar Vervoer

 • ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

 • IIT

Individuele Inkomstentoeslag

 • IT

Information Technology

 • I-VRI

Intelligente Verkeersregelinstallatie

 • I&W

Infrastructuur en Waterstaat

 • JDK

Japanse Duizendknoop

 • JGZ

Jeugdgezondheidszorg

 • JIT

Jeugd Interventie Team

 • KANS

Klimaatadaptatie Nederlandse Steden

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KHN

Koninklijke Horeca Nederland

 • KPI

Kritieke prestatie-indicatoren

 • KWh

Kilowattuur

 • LED

Light Emitting Diode

 • LHBTI+

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen

 • LTA

Landelijk Transitiearrangement

 • m3

Kubieke Meter

 • MaaS

Mobility as a Service

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MDA++

Multidisciplinaire Aanpak

 • MFA

Multifunctionele Accommodaties

 • MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

 • MKB

Midden- en Kleinbedrijf

 • MJP-OR

Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte

 • MPG

Meerjaren Programma Grondexploitaties

 • MSP

Mobility Service Provider

 • NCNP

No-Cure-No-Pay

 • NCW

Netto Contante Waarde

 • NHG

Nationale Hypotheek Garantie

 • NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

 • NPO

Nationaal Programma Onderwijs

 • NSVV

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht

 • OER

Opwek van Energie op Rijksvastgoed

 • o/g

Opgenomen Gelden

 • OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 • OLV

Onze Lieve Vrouwe

 • OM

Openbaar Ministerie

 • OMNV

Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf

 • OPK

Oud Papier en Karton

 • OR

Openbare Ruimte

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • OV

Openbaar vervoer

 • OW

Omgevingswet

 • OZB

Onroerendezaakbelasting

 • PABV

Parkeren Amersfoort BV

 • PAS

Programma Aanpak Stikstof

 • PFAS

Poly- en Perfluoralkylstoffen

 • PGA

Persoonsgerichte Aanpak

 • PLOOI

Platform Openbare Overheidsinformatie

 • PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken

 • PO

Primair onderwijs

 • POH

Praktijkondersteuner huisarts

 • PPS

Publiek-Private Samenwerking

 • PRO

Praktijkonderwijs

 • RB

Raadsbesluit

 • REA

Regionale Economische Agenda

 • RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • RES

Regionale Energiestrategie

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

 • RIONED

Een stichting die stimuleert dat ervoor voor de riolering en water wordt gezorgd in elke stad in Nederland

 • RISB

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau

 • RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

 • RMT

Regionaal Mobiliteitsteam

 • RO

Ruimtelijke ontwikkeling

 • ROCOV

Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

 • ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

 • ROVA

Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve Stedelijke Voorzieningen

 • RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

 • RVS

Regionale Veiligheidsstrategie

 • RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving

 • RWS

Rijkswaterstaat

 • RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

 • SAVE

Samen Veilig

 • SBI

Sociale Basis Infrastructuur

 • SD

Sociaal Domein

 • SDE

Stimulering Duurzame Energietransitie

 • SEB

Schoon en Emissieloos Bouwen

 • SKB

Schatkistbankieren

 • SPUK

Specifieke uitkeringen gemeenten en provincies

 • SV

Stedelijke Vernieuwing

 • SVB

Sociale Verzekeringsbank

 • SVDA

Stichting van de Arbeid

 • SW

Sociale Werkvoorziening

 • SWA

Sociale Wijkteams Amersfoort

 • TEO

Thermische Energie uit Oppervlaktewater

 • TJ

Terrajoules

 • TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

 • TVW

Transitievisie warmte

 • TWh

Terawattuur

 • U16

Netwerk van 16 gemeenten in de provincie Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist

 • UKCW

Uitvoeringskader Collectieve Warmte

 • UPJO

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

 • USP

Utrecht Science Park

 • UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • VEB

Vereniging Eigenaren Binnenstad Amersfoort

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

 • VO

Voortgezet Onderwijs

 • VPB

Vennootschapsbelasting

 • VRI

Verkeersregelinstallatie

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

 • VSV

Voortijdig schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 • VVI

Vervangingsinvesteringen

 • VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • VZ

Voorziening

 • WBA

Warmtebedrijf Amersfoort

 • WHO

World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)

 • Wkb

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

 • WLZ

Wet Langdurige Zorg

 • WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

 • WOO

Wet Open Overheid

 • WOZ

Waardering Onroerende Zaken

 • WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

 • Zvw

Zorgverzekeringswet

 • ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09