Hoofdstukken

6. Bedrijfsvoering


Op de foto staat een gevel van het stadhuis waarop een tijdelijk kunstwerk is te zien. Het is een illustratie van kinderen met schoolspullen.

Binnen de gemeentelijke organisatie werken wij samen met de partners in de stad zoveel mogelijk integraal, opgaven- en resultaatgericht aan de complexe uitdagingen en vraagstukken waarmee onze stad te maken heeft.  
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond in kunnen zetten voor de gemeente Amersfoort. Met ons strategisch personeelsbeleid investeren wij daarom in werkplezier, vitaliteit, talentontwikkeling én in de vaardigheden van onze medewerkers. Op die manier zijn en blijven wij een aantrekkelijke werkgever voor bestaand personeel en is onze organisatie interessant voor nieuw talent. Ook het vergroten van de diversiteit en inclusie in de organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Wij geloven dat een divers personeelsbestand met een verscheidenheid aan perspectieven en talenten, bijdraagt aan vernieuwing en innovatie en de effectiviteit van onze organisatie.  
In de recent opgestelde organisatieagenda “ Doorbouwen en Vernieuwen 2022-2026 ” hebben we vier speerpunten benoemd:
·   Investeren in organisatie en medewerkers    
·   Versterken sturing & focus op samenhang               
·   Externe oriëntatie/ blik naar buiten
·   Samenwerking met het college en de raad                          
We werken hiermee aan een ambtelijke organisatie die toekomstbestendig en goed uitgerust is om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren en de grote opgaven uit het coalitieakkoord te (helpen) realiseren. Een lerende organisatie, die zich doorlopend verbetert en ontwikkelt, inzet op vernieuwing én die voldoende wendbaar is om snel en adequaat te reageren op veranderingen en kansen die zich voordoen in de samenleving.  
Omdat de stad groeit en de complexiteit toeneemt, vraagt dit ook om een verandering in cultuur en werkwijzen. Daarom werken we aan de hand van een zestal leidende principes die we als kompas gebruiken en die richtinggevend zijn voor ons handelen. Daarnaast dragen deze principes er ook aan bij om het samenspel met de stad goed vorm te kunnen geven.

 

Vanuit het coalitieakkoord is een goed samenspel met de stad en in gesprek een belangrijk speerpunt. Uitgangspunt is de kracht van de samenleving en het samenwerken met inwoners. Dit doen we vanuit een open houding en vertrouwen in elkaar en dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie en een open en transparante overheid. Die laat zien hoe besluiten tot stand zijn gekomen, op basis van welke informatie en welke afwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen.
Een ander effect van de groei van de stad, de grotere complexiteit van de opgaven en de (bestuurlijke) ambities, is de fors toegenomen werkdruk. Dit vraagt nadrukkelijk om meer balans te brengen in de ambities en opgaven enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds. We zullen €6 miljoen vrijmaken om de grootste lacunes in de beschikbare capaciteit op te vullen, in relatie met de opgaven die ons te doen staan zoals opgenomen in deze begroting, ons realisatievermogen en het op peil houden van de dienstverlening. Bij de Kadernota komend jaar zetten we deze discussie voort, onder andere in relatie tot de slagkracht in regionale samenwerking. Maar geld lost niet alles op. De toegenomen krapte op de arbeidsmarkt zorgt er daarnaast voor dat we steeds meer moeite krijgen om voldoende en de juiste mensen binnen te halen. Scherpere keuzes maken, focus en prioritering zijn nog meer van belang om medewerkers gezond en inzetbaar te houden en de ambities en doelen te kunnen realiseren.  
In de komende tijd gaan we onze werkzaamheden ook weer steeds meer vanuit het stadhuis doen, al blijft de ontwikkeling van Corona een onzekere factor. Tegelijkertijd zien we dat het werken op afstand een blijvende ontwikkeling is. Deze ontwikkeling heeft diverse positieve effecten, bijvoorbeeld op de balans werk-privé en op de vermindering van reistijden (wat tevens bijdraagt aan CO2-reductie). Als goed werkgever willen wij deze positieve effecten behouden. De organisatie  werkt daarbij langs de lijn van het Activiteit Gerelateerd Werken (Slimmer Samenwerken) wat inhoudt dat het type werk (de activiteit) en met wie je samenwerkt bepaalt welke (werk)plek het meest geschikt is. Het stadhuis is vooral de plek van ontmoeten en verbinden. Met deze AGW- werkwijze wordt de komende tijd steeds meer ervaring opgedaan zodat die opgedane (leer)ervaringen ook meegenomen kunnen worden in de inrichting van het nieuwe stadhuis.
Op alle beleidsdomeinen (en zeker ook binnen het activiteit gerelateerd werken) is de vraag om goed werkende informatievoorziening onverminderd hoog. We hebben een informatie gestuurde organisatie en kunnen ons zelfs geen toekomst meer voorstellen zonder een betrouwbare en veilige ICT infrastructuur. Het fundament is in Amersfoort van een voldoende kwaliteitsniveau, maar vraagt permanente investeringen om op dat niveau te blijven en/of in te ontwikkelen. Op deze infrastructuur worden allerlei producten en diensten gefaciliteerd. Vanuit de moderne werkplek heeft elke medewerker op basis van zijn identiteit gerichte toegang tot informatie en systemen.

Stadhuis
Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw, energieneutraal stadhuis te bouwen op de Trapeziumlocatie. Eind 2020 is het Ambitiedocument door de raad vastgesteld: wij werken toe naar een toekomstbestendig stadhuis waarbij ontmoeting centraal staat. Eind 2021 is het schetsontwerp van Kraaijvanger Architects met het investeringskrediet van € 108 miljoen vastgesteld door de raad. Daarin is ook plaats voor maatschappelijk partners en een externe horecafunctie. In 2022 wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp en start de aanbesteding. Start bouw is voorzien medio 2023 en oplevering eind 2025. Bij de bouw van het nieuwe stadhuis nemen we de kennis en ervaringen van het thuiswerken in de afgelopen periode mee, waardoor we de positieve onderdelen van het werken op afstand kunnen behouden door deze direct door te voeren in de inrichting van onze nieuwe werkplek.
In het derde kwartaal 2022 is duidelijk geworden dat de geraamde kosten voor de nieuwbouw van het stadhuis sterk stijgen door extreme prijsstijgingen, waardoor het oorspronkelijke investeringskrediet, op basis van de huidige inzichten met € 10 miljoen overschreden zal worden. Dit is verder toegelicht in Raadsinformatiebrie f. De kapitaallasten die voortvloeien uit verhoging van het investeringskrediet (bedrag van € 352.000) kunnen worden gedekt uit de middelen die in de begroting zijn opgenomen voor loon- en prijsstijging. Hiervoor ontvangt de raad een separaat voorstel.
In de tussentijd zorgen wij ervoor dat het huidige stadhuis en de omliggende kantoren voldoende, maar tegen minimale kosten onderhouden worden, zodat we deze locaties de komende jaren prettig en veilig kunnen blijven gebruiken. Dat betekent ook dat we zorgen dat de werkomgeving (tegen minimale kosten) aan blijft sluiten bij de digitale en meer hybride werkvormen die de afgelopen periode ingezet zijn.

Eigen huis op orde
Als eigenaar van het gemeentelijk vastgoed willen wij ook goed zorgdragen voor de gebouwen en monumenten in onze stad. Wij vinden het daarbij van belang om te zorgen dat ons huis op orde is en wij het goede voorbeeld uitdragen, o.a. als het gaat om de verduurzaming van ons vastgoed. Tegelijkertijd lopen wij daarbij, net als particuliere huiseigenaren, aan tegen de betaalbaarheid van deze duurzaamheidsopgave. Op basis van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is een uitvoeringsplan gemaakt voor de komende vier jaar. In 2021 is gestart met de verduurzaming van de eerste gebouwen uit de Routekaart (Raadsinformatiebrief 13 april 2022). Met de beschikbare middelen kunnen wij in de periode 2023-2026 het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor de verduurzaming van ons vastgoed voortzetten.
Daarnaast werken wij aan de reductiedoelstelling van 40% minder CO2-uitstoot in 2026 binnen de eigen bedrijfsvoering conform de CO2-Prestatieladder. Deze doelstelling zal serieus in zicht komen bij ingebruikname van het nieuwe stadhuis. In 2023 beëindigen we het gebruik van ons gebouw aan de Hellestraat.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09