Home

Bijlagen

De beleidsindicatoren zijn indicatoren waar vanuit beleid op wordt gestuurd. Dit zijn deels indicatoren die wettelijk verplicht zijn in het kader van de BVV, maar ook indicatoren specifiek voor Amersfoort. Bij de indicatoren is een toelichting opgenomen en waar wenselijk zijn streefcijfers toegevoegd.

1.1 Stedelijk beheer en milieu

% scheiding huishoudelijk afval

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

53

53

54

57

61

61

Bron:

Grondstoffenmonitor

Toelichting:

Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Het streefcijfer is gebaseerd op het omgekeerd inzamelen en bewustwordingscampagnes.
Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (www.benchmarkafval.nl). Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Energiegebruik wonen. werken en verkeer

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7509

7520

7534

7349

7064

6970

6875

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

De eenheid van deze indicator is terrajoules (TJ). Doel voor 2050 is een energiegebruik van 4.409 TJ. Dit is een besparing van 44% en het minimale scenario van de vernieuwde energiemix, die in 2022 is opgesteld. Omdat de cijfers voor verkeer flink achterlopen, zijn er (nog) geen cijfers voor de jaren 2019 en 2020. In de vorige begroting (begroting 2022) is de eerdere indicator 'energiegebruik wonen en werken' veranderd in de huidige indicator. We hebben dit gedaan zodat de begrotingsindicatoren zoveel mogelijk overeenkomen met de scenario's van de energiemix. De realisatiecijfers wijken wel iets af van de vorige begroting. Dit komt omdat Rijkswaterstaat voor sommige cijfers bijschattingen gebruikt op basis van historische trends. Elk jaar komen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de historische trends en dus ook de bijschattingen veranderen. De streefcijfers wijken ook af van de vorige begroting, vanwege de vernieuwde energiemix. Voor meer informatie en de cijfers voor het energieverbruik van wonen, werken en verkeer apart, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Gasverbruik wonen, werken en verkeer

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3622

3664

3607

3534

3238

3122

3006

Bron:

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting:

De eenheid van deze indicator is terrajoules (TJ). Doel voor 2050 is helemaal geen gasgebruik voor wonen, werken en verkeer.  Dit is een besparing van 100% en geldt voor zowel het minimale als maximale scenario van de vernieuwde energiemix, die in 2022 is opgesteld. In de vorige begroting (begroting 2022) is deze indicator verwijderd, omdat we er toen nog geen doellijnen op hadden en dus ook geen streefcijfers voor hadden. Deze doellijnen we nu wel kunnen berekenen, op basis van de nieuwe energiemix. Daarom voegen we deze indicator weer toe en hebben we hem omgezet naar TJ in plaats van m3.  Om die reden (meer stroomlijnen met de doellijnen in de energiemix) zijn ook de indicatoren 'opgewekte duurzame energie' en 'CO2-uitstoot wonen en werken' vervangen of verwijderd. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,9

4,3

5,1

8,2

10,8

Bron:

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting:

Deel van de elektriciteit die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) en is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. De vraag aan elektriciteit wordt in 2030 geschat op 3.024 TJ. In 2030 wil de gemeente Amersfoort 1.030 TJ hiervan uit hernieuwbare elektriciteit hebben opgewekt. Het streefcijfer voor 2030 is daarom 34%. Het streefcijfer voor 2025 is op de helft hiervan ingezet: 17%.

Opgewekte zonne-energie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

33

43

72

103

159

213

240

267

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

De eenheid van deze indicator is terrajoules (TJ).  Doel voor 2050 is 971 TJ opwek. Dit is een besparing van 44% en het minimale scenario van de vernieuwde energiemix, die in 2022 is opgesteld. In het maximale scenario wordt in 2050 1942 TJ zonne-energie opgewekt. De streefcijfers wijken af van de vorige begroting (begroting 2022), vanwege de vernieuwde energiemix. Zonne-energie komt vooralsnog uitsluitend van zonnepanelen op daken. In het najaar van 2021 is de gemeente Amersfoort gestart met opwek via een zonneveld en begin 2022 is daar nog een tweede zonneveld bijgekomen. In de benchmark met een selectie van vergelijkbare steden uit de G40 (Zwolle, Almere, Breda, Haarlem en Leiden), wekken alleen Zwolle en Almere meer zonne-energie op dan Amersfoort. In de vorige begroting (begroting 2022) is de eerdere indicator 'opgewekte duurzame energie' veranderd in de huidige indicator. We hebben dit gedaan zodat de begrotingsindicatoren zoveel mogelijk overeenkomen met de scenario's van de energiemix. Om die reden zijn ook de indicatoren 'energiegebruik wonen en werken' en 'CO2-uitstoot wonen en werken' vervangen of verwijderd. Voor meer informatie, zie het dashboard duurzaamheid op www.amersfoortincijfers.nl.

1.3 Wonen

Jaren wachttijd als woningzoekende

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6,3

7,6

7,6

8,2

8

7,2

8

8

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting:

De wachttijd is het aantal jaren dat een woningzoekende gemiddeld stond ingeschreven bij Woningnet bij acceptatie van een woning. Het grootste deel van de sociale huurwoningen (80%) wordt toegewezen op basis van wachttijd, de overige 20% wordt toegewezen via loting. De aangeboden woning gaat naar de woningzoekende die het langst staat ingeschreven. De gemiddelde wachttijd die nodig is om voor een woning in aanmerking te komen, zegt daarmee iets over de krapte op de sociale huurwoningmarkt.                            
We verwachten dat door een beperkt vrijkomend sociaal huurwoningaanbod en door een grote vraag naar woningen de wachttijd ondanks toevoegingen nieuwbouw nog wat zal toenemen. We streven echter naar stabilisatie om te komen tot een daling. De stabilisatie op 8 jaar is daarom als streefcijfer opgenomen.

In 2020 was de administratieve wachttijd 9,3 jaar. Dit is de wachttijd die gebruikt wordt om de rangorde van de kandidaten te bepalen. Lokale woningzoekenden krijgen om hun kansen te vergroten een wachttijdbonus ten opzichte van woningzoekenden uit andere gemeenten. De wachttijd van 8,0 jaar in 2020 is de zuivere inschrijftijd (zonder wachttijdbonus), dus het daadwerkelijke verschil tussen het moment van inschrijven en de datum van het huurcontract.

Kernvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

18125

17670

17678

18214

18228

18510

18800

19080

Bron:

BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S

Toelichting:

De omvang van de kernvoorraad betreft de stand van zaken op 1 januari van elk jaar. De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de huurtoeslaggrens: € 763,47 (2022). Op 1 januari 2022 was de omvang van de kernvoorraad 18.840 en de groei ten opzichte van 2021 330 woningen. Voor de jaren 2023 en 2024 gaan we uit van 35% van de geprognosticeerde groei van 800 woningen. (zie indicator uitbreiding woningvoorraad).

In het Deltaplan Wonen en de Prestatieafspraken wordt waar het de voorraadontwikkeling bij corporaties betreft, uitgegaan van woningen waar er sprake is van een sociaal huurcontract. Woningen die verhuurd worden met een sociaal huurcontract hebben bij elke nieuwe huurder een aanvangshuurprijs onder de huurtoeslaggrens.

We verwachten jaarlijks 35% van de toename van de woningvoorraad aan de kernvoorraad toe te voegen.

uitbreiding woningvoorraad

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

725

495

648

537

1087

1153

800

800

Bron:

BAG

Toelichting:

Zoals ook opgenomen in de voortgangsrapportage Woningbouw zijn er in 2021 meer dan 1.300 woningen toegevoegd. Concreet gaat het om 1042 nieuwbouwwoningen en 273 woningen die getransformeerd zijn. De bovenstaande indicator brengt de netto ontwikkeling van de voorraad. De toevoeging van woningen worden daarbij dus nog gecorrigeerd  wat betreft sloop,  overige onttrekkingen en administratieve correcties in de BAG in totaal - 162  woningen.

Met de woningrealisatiecijfers tot september 2022 en de plannen die lopen denken we in 2022 niet ’de 1000 woningen toe te voegen. Omdat er gemiddeld 100 woningen per jaar gesloopt worden is de uitbreiding van de woningvoorraad in 2022 800 woningen.

Ook voor 2023  ramen we wat voorzichtiger, namelijk 900 nieuwbouw minus 100 sloop is een toename van 800 woningen.

We zijn bezig met de uitvoering van het Deltaplan. Veel grotere gebiedsontwikkelingen (met grote aantallen woningbouw) zijn in voorbereiding.  De ambitie om gemiddeld 1.000 woningen per jaar toe te voegen blijft onverminderd staan.

1.4 Mobiliteit

CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

128

122

124

124

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovels en graafmachines. De cijfers over 2020 komen pas in het voorjaar van 2022 beschikbaar.
Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2019 103 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 20 kiloton. Emissieregistratie wijzigt regelmatig de gegevens met terugwerkende kracht op basis van voortschrijdend inzicht. Daarom zijn de cijfers van de hele tijdreeks voor deze indicator iets gewijzigd. De tijdreeks wijkt dus iets af van de tijdreeks in eerdere begrotingen en jaarverslagen. Omdat  alle cijfers met terugwerkende kracht gewijzigd zijn, is er wel nog steeds een trend zichtbaar. In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, zit Amersfoort qua CO2-uitstoot in de middenmoot. Er zijn geen streefcijfers voor deze indicator, omdat in de energiemix de doellijnen gericht zijn op energiegebruik en niet op CO2-uitstoot. Verkeer is ook als onderdeel opgenomen in de begrotingsindicator 'energiegebruik wonen, werken en verkeer', waarbij wel streefcijfers zijn bepaald (op basis van de energiemix). Voor meer informatie, zie het Dashboard Duurzaamheid op www.amersfoortincifers.nl.

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6,4

6,4

6,4

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. Het cijfer is sinds 2017 gelijk gebleven.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.

2.1 Sociaal Domein

% inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

16

15

16

16

20

17

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling.

De laatste jaren heeft Indebuurt033 zich met projecten rondom jonge mantelzorgers en mantelzorgers in de GGZ meer verdiept in de mantelzorger en zijn of haar context. Dit leert ons meer over hoe we ze moeten ondersteunen, maar ook dat we anders moeten kijken naar ons streefbeeld. Het gaat niet zozeer om meer mantelzorgers, maar vooral om betere ondersteuning. We gaan meer inzetten op betere steun- en informatienetwerken en meer vrijwillige hulp voor mantelzorgers, opdat ze geholpen worden en overeind kunnen blijven. Dit in de wetenschap dat met de vergrijzing het aandeel mantelzorgers per zorgontvanger in de komende 20 jaar zal dalen, zoals benoemd in het Gezondheidsakkoord.

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5,8

5,9

6,1

5,8

6

5,9

6

6

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 10000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners was het 6,7%. We zagen in 2019 in Amersfoort een lichte daling van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt en in 2020 een lichte stijging. Dit laatste komt waarschijnlijk door de invoering van het abonnementstarief. In 2021 zien we een lichte daling.

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijk monitor www.waarstaatjegemeente.nl (onder Gemeentelijke monitor sociaal domein). Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.

% jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

10,3

9,9

10

9,4

8,9

9,4

8,5

9,4

9,2

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van het betreffende jaar.
Het cijfer voor 2021 is niet gevuld omdat er voor deze cijfers een herstellevering komt en deze zijn op het moment van het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren door een trendbreuk in de cijfers van het CBS. Vanaf 2021 heeft CBS meer jeugdzorgaanbieders, en dus meer jongeren met jeugdzorg, meegenomen in de cijfers.

We streven naar minder zorg dan bij andere gemeenten met 100.000-300.000 inwoners.

Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  

% zelfstandig wonende 70+'ers

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

93,5

94,2

94,2

94,4

94,5

94,5

Bron:

CBS

Toelichting:

Het cijfer toont het percentage personen van 70 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont. Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont. In het programma Langer Thuis heeft het Rijk de ambitie opgenomen om ouderen te helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Het aandeel zelfstandig wonenden is in Amersfoort iets lager dan in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (in 2021 was het aandeel daar 94,9%).

CBS heeft de indicator zelfstandig wonende 75+'ers vervangen door zelfstandig wonende 70+'ers. Omdat de indicator zelfstandig wonende 75+'ers niet meer wordt gemeten, hebben we de indicator vervangen door zelfstandig wonende 70+'ers.

Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

44

107

142

70

22

23

120

Bron:

Werk en Inkomen

Toelichting:

De banenafspraak in het kader van het Sociaal akkoord is een afspraak tussen werkgevers-, werknemersorganisaties en het Rijk om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De landelijke afspraak is naar regionaal niveau vertaald. Binnen de regionale afspraak hanteren we voor Amersfoort een aandeel van 50% van de regio voor het vaststellen van de doelstelling.

Onder andere de coronacrisis heeft in 2020 gezorgd voor een daling van het aantal garantiebanen en dit zette begin 2021 door. In 2021 zien we vanaf Q2 wel weer een toename van het aantal garantiebanen. Naast corona hebben de resultaten ook te maken met de beweging van mensen die vallen onder de doelgroep Banenafspraak. Regio Amersfoort beweegt hierin mee in de lijn van het gemiddelde landelijke beeld.

Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal verdwenen banen. Dat betekent dat er meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het realisatiecijfer laat zien.

Het streefcijfer voor 2023 is niet bekend. We hebben ons altijd laten leiden door de streefcijfers die landelijk worden gepubliceerd. Vermoedelijk worden de streefcijfers landelijk aangepast omdat het landelijk beeld is dat de streefcijfers niet haalbaar zijn o.a. als gevolg van de coronapandemie. Overigens ontwikkelen de realisatiecijfers van Amersfoort zich in de lijn van het landelijke beeld.

Inzet wijkteams

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bron:

Wijkteams

Toelichting:

Met de wijkteams is de toegang tot hulp en ondersteuning dichtbij huis georganiseerd.

DEFINITIE INDICATOR:
Individuele inwoners van Amersfoort die in het verslagjaar ondersteuning / begeleiding van het wijkteam hebben ontvangen en/of waarvoor het wijkteam de regie heeft gevoerd en/of waarvoor een vraag verhelderd is.

Deze nieuwe indicator sluit goed aan bij de werkwijze van de wijkteams, waardoor de indicator een betrouwbaar beeld geeft. De indicator wordt vanaf de jaarrekening van 2023 gevuld, met indien mogelijk ook cijfers over jaren voor 2022.
We kiezen er voor om geen streefcijfers meer op te nemen, omdat we niet streven naar meer mensen met ondersteuning. We streven naar meer ondersteuning in de nabijheid t.o.v. gespecialiseerde zorg buiten de wijk.

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

39

39

39

37

57

43

37

Bron:

CBS - Particpatiewet

Toelichting:

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 49 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Het cijfer is daar anders gedefinieerd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Realisatiecijfers 2020 en 2021: De CBS-cijfers zijn inclusief TOZO en dat verklaart de stijging. We kiezen ervoor om wel deze indicator te blijven gebruiken omdat het een BBV-indicator is en we met deze indicator kunnen vergelijken met 100.000+ en Nederland.  

Streefcijfer 2022:
In verband met de onduidelijkheden door de Covid-19/Corona-crisis hebben we voor 2022 geen streefcijfer opgenomen.

Aan de hand van de laatst bekende cijfers en kijkend naar huidige werkloosheidspercentage (vergelijkbaar met 2019) en komen we op een streefcijfer van 37 voor 2023.

Schaalscore sociale cohesie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6,3

6,3

6,3

6,5

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef.

werkloosheid (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5,1

4,4

3,5

3

3,5

3

Bron:

CBS, Enquete Beroepsbevolking

Toelichting:

Het percentage mensen zonder betaald werk dat op zoek is naar werk en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt per 1000 inwoners van 15 tot AOW-leeftijd.

2.2 Veiligheid en handhaving

rapportcijfer voor de buurt

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7,4

7,4

7,4

Bron:

monitor Leefbaarheid en Veiligheid (Stadspeiling)

Toelichting:

Deze indicator is toegevoegd in de Begroting 2021-2024 omdat hij beter aansluit op de doelen in programma Veiligheid. Het rapportcijfer voor de buurt geeft een indicatie van het ervaren leefklimaat (sociaal en fysieke leefomgeving).
De monitor Leefbaarheid en veiligheid vindt elke twee jaar in de oneven jaren plaats. Het cijfer komt in het voorjaar van 2022 beschikbaar.

Totaal van misdrijven per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

54,3

48,5

47,2

48

46,6

40

45

45

Bron:

Politie, BVH

Toelichting:

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties. Het aantal misdrijven laat een daling zien in de afgelopen jaren. In 2020 is het aantal misdrijven verder afgenomen, mede door corona.
De misdaadcijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. zie ook 'Ontwikkeling geregistreerde misdrijven en overlast, 2011-2020' in www.amersfoortincijfers.nl.

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,6

3,3

4

4,1

2,6

1,3

3,3

Bron:

Politie, BVH

Toelichting:

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties van woninginbraken, inclusief poging en diefstal zonder braak). Het aantal inbraken is in 2020 en 2021 fors gedaald, vooral doordat meer mensen vanwege corona thuis waren. Maar ook omdat er een verschuiving plaatsvond naar andere vormen van criminaliteit, zoals cybercrime. Hierdoor is ook het streefcijfer (niveau van 2017) ruimschoots gehaald.
De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De aantallen zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

3.1 Economie

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (woonwerkbalans)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

801

807

838

857

868

887

850

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator "aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar". Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. We streven naar een woon-werkbalans van 800 banen van 1 uur of meer per week per 1.000 inwoners van 15-64 . Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.   

Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-0,4

1,4

4,4

3,2

2

2,3

Bron:

Lisa

Toelichting:

We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2021: 2,3% in Amersfoort tegen 1,3% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjunctuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard.

Positie op de sociaal-economische index

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

3

3

3

4

1

Bron:

Atlas voor gemeenten

Toelichting:

We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-5 te behouden. Amersfoort heeft in 2022 haar eerste positie op de sociaaleconomische index behouden. De stad dankt de hoge positie vooral aan de lage werkloosheid en het hoge aandeel vrouwen en hoger opgeleiden in de werkende beroepsbevolking. Daarnaast telt Amersfoort relatief weinig huishoudens met een laag inkomen of bijstand en een gering aandeel lager opgeleiden.

Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.                  

3.2 Onderwijs en jeugd

% voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,9

1,6

1,8

1,8

1,8

1,6

1,6

1,6

1,5

Bron:

DUO

Toelichting:

Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.0% is.
Landelijk is het beeld dat jongeren in het tweede coronajaar meer uitgevallen zijn door motivatie-, studiekeuze- en andere problemen als gevolg van de coronaperiode. Hier wijken wij als Amersfoort positief af van het landelijke beeld. Echter, de verwachting is dat voor het jaar 2021-2022 het VSV cijfers scherp zal stijgen.  Actuele cijfers over het schooljaar 2020-2021 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Relatief verzuim

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

25

19

21

21

16

16

21

20

20

Bron:

DUO

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen. De daling van de DUO cijfers is mogelijk te verklaren door corona en de daardoor bemoeilijkte signalering en registratie van verzuim.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.                                             

3.3 Sport

% niet-wekelijkse sporters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

42,9

39

Bron:

GGD

Toelichting:

De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. Het streefcijfer voor 2020 was 41. Het betreft hier een verplichte indicator vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het % niet-wekelijkse sporters wijkt af van het % niet-wekelijkse sporters in de Amersfoortse Vrijetijdsmonitor 2018, omdat de vraag op een andere manier gesteld is. In 2022 wordt de Vrijetijdsmonitor opnieuw uitgevoerd. De raad zal hier begin 2023 over worden geïnformeerd.

% volwassenen en senioren dat voldoet aan de (nieuwe) beweegrichtlijn

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

55

59

Bron:

GGD

Toelichting:

Het gaat hier om de in 2017 ontwikkelde nieuwe beweegrichtlijn. Deze geldt ter vervanging van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De beweegrichtlijn is strenger dan de NNGB: niet alleen voldoende beweging, maar ook bot- en spierversterkende activiteiten zijn vereist om aan de richtlijn te voldoen. Elke vier jaar wordt deze indicator gemeten in de gezondheidsmonitor van de GGD regio Utrecht. Door een fout in het systeem bij de dataverzameling kunnen er geen betrouwbare cijfers over 2020 gepresenteerd worden. Eind 2022 voert de GGD opnieuw een gezondheidsonderzoek uit. De nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2023 beschikbaar. Het streefcijfer voor 2020 was 57%.

3.4 Cultuur

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod (inclusief evenementen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

68

72

Bron:

Stadspeiling (Vrijetijdsmonitor), O&S

Toelichting:

De indicator wordt in 2022 opnieuw gemeten. Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod, inclusief evenementen, in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Het cijfer van 2018 wijkt niet significant af van 2014. De tevredenheid is dus gelijk gebleven vergeleken met 2014. Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

4.1 Bestuur en dienstverlening

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

83

84

84

86

83

90

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

94

95

95

95

93

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

De klanttevredenheid aan de telefoon is in 2021 niet gemeten. In 2023 bekijken we of we dit toch weer willen gaan doen en hoe dat technisch in te regelen is.

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

92

92

93

93

92

90

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Bij het uitbreken van de coronacrisis is deze zuil uitgeschakeld, vanwege het risico op besmetting door het aanraken van de zuil. Sinds september 2021 is de zuil weer in gebruik. Het weergegeven cijfer geeft dus de beoordeling aan over de laatste 5 maanden van 2021.

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

54

56

52

52

54

56

60

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

Uit de resultaten blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

78

79

85

83

78

80

85

Bron:

KCC/KCS

Toelichting:

De coronacrisis heeft impact op zowel de medewerkers van het KCC (thuiswerken, verzuim) als op de bewoners (meer vragen). In 2020 daalde de bereikbaarheid van het KCC daardoor iets (naar 78%) om in 2021 weer wat te verbeteren (naar 80%).

6.1 Bedrijfsvoering

Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

425

494

523

588

609

667

684

661

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5,2

5,6

5,7

5,8

6,3

6,2

6,2

6,2

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.

formatie in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5,7

6,1

6

6,3

6,55

6,5

6,5

6,5

Bron:

Toelichting:

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

29,9

28

28,5

22

21

18,4

18,7

19,3

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV.  

Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7

7,3

7,7

6,8

7,5

8,4

8,1

7,9

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4,6

6,1

6,5

5,3

5,3

5,3

5

5

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09