Hoofdstukken

4. Bestuur en dienstverlening

Op de foto geeft een wegwijzer aan waar het stadhuis is. Op het stadhuis daarachter zijn het wapen van Amersfoort en een deel van een kunstwerk met de tekst “Ondanks alles strijdt het ideële tegen het materiële” zichtbaar.

Wij werken aan onze opgaven samen met andere overheden, van rijk, provincie tot de regio. Binnen Amersfoort trekken we samen op met inwoners, bedrijven, en organisaties. Gezamenlijk weten we meer en samen hebben we meer slagkracht. Wij willen samenwerken met inwoners en partijen uit de stad op basis van vertrouwen, een open houding en dialoog, op wet naar een leefbare, sociale en rechtvaardige samenleving. We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor een gebiedsgerichte aanpak, om zo voor onze inwoners dichtbij te zijn en hun betrokkenheid bij en invloed op hun leefomgeving te vergroten. Wij willen weten wat er leeft en speelt in de stad, welke zorgen en welke vragen er zijn. We staan open voor experimenten die de betrokkenheid van de samenleving vergroten bij de opgaven voor de stad.
Regionale samenwerking
De regio is de afgelopen jaren belangrijker geworden, omdat mensen, bedrijven en organisaties zich steeds meer organiseren en bewegen in regionale netwerken. Grote opgaven pakt het Rijk steeds vaker op in samenwerking met regio’s (Rijk-regio trajecten). Amersfoort speelt hier op in. Zo zijn we het afgelopen jaar aangesloten bij de Woondeal van de U16 (de gemeenten rond Utrecht). Met de recent verkregen status van ‘Grootschalig woningbouwgebied Amersfoort’ hebben we een goede positie bemachtigd om financiële ondersteuning te verkrijgen. Het gaat dan met name om middelen die de ontwikkeling van woningen mogelijk maken, bijvoorbeeld door infrastructurele maatregelen en vergroening.
De komende jaren bouwen wij de goede relaties met andere overheden verder uit. We zoeken naar doelmatige en effectieve samenwerking die past bij de opgave. Om de samenwerking tussen de regio Amersfoort en de regio Utrecht te verstevigen en in Den Haag een sterkere positie op te bouwen, werken wij samen onder de noemer Metropool Regio Utrecht (MRU). Een samenwerking die wij in de komende tijd verder willen uitbouwen. Ook kijken wij op basis van de opgaven waar de versterking van de samenwerking met andere regio’s zoals de Metropoolregio Amsterdam en FoodValley toegevoegde waarde heeft.
Vanuit het ontwikkelbeeld en de woondeal maken we via regionale programmering afspraken over toekomstige woon- en werklocaties. Bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen nemen we onder de noemer 'groen groeit mee' de groenontwikkeling evenredig en volwaardig mee. Dat biedt ook kansen voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing. In het kader van Regionale Energiestrategie werken wij samen met regio en provincie samen om kansen te benutten voor grootschalige duurzame elektriciteit en hoe wij de warmtetransitie mogelijk maken. Komende jaren zal in het teken staan van het opstellen een RES 2.0 op basis van nieuwe kennis, ervaring en politieke keuzes. Voor het sociale domein wordt regionale samenwerking nog belangrijker. Samenwerking kan zoveel mogelijk binnen de regio Amersfoort blijven. Voor de jeugdzorg en beschermd wonen zijn regiovisies vastgesteld die wij de komende jaren uitvoeren.  
Aandachtspunt blijft het feit dat de gemeenteraad bij bovenregionale opgaven voldoende betrokken is aan de voorkant van trajecten. Zodat de raad haar inbreng vroegtijdig kan leveren en zo haar rol goed kan vervullen. De raad moet tijdig en volwaardig aangeven wat zij belangrijk vindt voor vraagstukken die Amersfoort met andere gemeenten en/of de provincie afspreekt, dit verbetert de democratische controle. De nieuwe vergaderstructuur kan daarbij ook helpen om dit in Amersfoort zelf beter vorm te geven.  

Nieuwe vormen van participatie
Voor het nemen van goede besluiten vinden we het belangrijk dat alle perspectieven en inzichten aan bod kunnen komen. Zo worden onze plannen beter en nemen we zorgvuldige besluiten. We blijven inzetten op starten voor de start: al in gesprek gaan over de opgave of het op te lossen probleem voordat we een oplossing presenteren. Wij maken daarbij vraagstukken en dilemma’s inzichtelijk voor alle betrokkenen. En zoeken het gesprek op door te luisteren en vragen te stellen.
Nieuwe vormen van samenwerking die een aanvulling zijn op de lokale democratie – zoals een gelote burgerraad – juichen wij toe. In het kader van de bestuurlijke vernieuwing blijven we experimenteren en zoeken naar goede vormen die aansluiten.  Ook andere experimenten die de betrokkenheid van de samenleving bij het realiseren van de opgaven voor de stad vergroten zijn van harte welkom.
Gebiedsgericht werken en initiatieven uit de stad
We werken actief samen met de stad en hebben in elk gebied netwerken met bewoners en met samenwerkingspartners (waaronder in de kernteams). We zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk structureel in gesprek met en zichtbaar aanwezig in de wijken. De wijkwethouder speelt hierin een wezenlijke rol. Daarmee halen we proactief signalen en behoeften op, waarmee we gezamenlijk met alle betrokkenen aan de slag kunnen.
We nodigen uit tot initiatieven en denken graag mee over de mogelijkheden om deze te realiseren. Ter ondersteuning kunnen initiatiefnemers in alle wijken laagdrempelig een beroep doen op de buurtbudgetten. Door activiteiten en projecten voelen zij zich (meer) betrokken met hun leefomgeving (buurt of wijk) en hun buurtbewoners. Aanvullend is er voor initiatieven met een sociaal karakter de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt. In beide gevallen hebben bewoners directe (besluit) of indirecte (advies) invloed op de uitgaven van de budgetten. Tenslotte ondersteunen en faciliteren we organisaties in de stad die zich inzetten om een plek te bieden waar initiatiefnemers kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.
Vraagstukken, kansen, problemen en mogelijkheden bundelen en prioriteren we per gebied in plannen van aanpak met een looptijd van twee tot drie jaar. In navolging van de wijkperspectieven van Liendert en Soesterkwartier, met een tijdsperiode van circa tien jaar, onderzoeken we op welke manier we met de andere gebieden kunnen omgaan. Brede samenwerking met en in de wijk is daarbij altijd het uitgangspunt. We werken uit hoe we integraler (= vanuit alle beleidsdomeinen) naar gebieden kijken om te bepalen wat de juiste vraagstukken per gebied zijn, hoe die onderling samenhangen en wat prioriteit heeft.

Dienstverlening
De afgelopen jaren is onze digitale dienstverlening verbeterd. We hebben gewerkt aan méér, slimmere en simpelere digitale formulieren waardoor inwoners steeds vaker vanuit huis 24x7 zaken met ons kunnen doen. We gaan hiermee door; zo werd het in 2022 mogelijk om online aangifte te doen van de geboorte van een kind, introduceerden we een app waarmee een melding openbare ruimte kan worden gemaakt en vervingen we het ‘contentmanagementsysteem’ (CMS) van de gemeentelijke website. Landelijke ontwikkelingen volgen we op de voet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een landelijke voorziening als Mijnoverheid en door te kijken naar veelbelovende innovaties bij andere gemeenten, zoals chatbots.
Er kan steeds meer digitaal. Tegelijkertijd hebben Amersfoorters soms liever persoonlijk contact of kunnen wij ons werk beter doen bij een ontmoeting. Dus: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dat blijft het uitgangspunt.
Persoonlijk contact vindt met name plaats aan de telefoon van ons Klant Contact Centrum en aan de verschillende balies, o.a. van Burgerzaken. Deze dienstverlening stond in de eerste helft van 2022 zwaar onder druk. De wachttijden bij Burgerzaken liepen snel op en de gemeente was lange tijd telefonisch slecht bereikbaar. De personele bezetting is uiterst kwetsbaar gebleken; in 2023 pakken we dit op.
Dit jaar nog herijken we onze visie op dienstverlening en starten we acties die de komende jaren nodig zijn om de dienstverlening verder te verbeteren. Goede dienstverlening is essentieel voor het vertrouwen in de overheid.  
Op het KCC gaan we in 2023 ieder geval aan de slag met het verbeteren van de bereikbaarheid, bovendien willen we méér bellers in één keer goed helpen, dus zonder tussenkomst van een collega van een vakafdeling. Wat daarbij gaat helpen is dat we nieuwe telefonie-software implementeren. Daarmee kunnen we gesprekken slimmer gaan ‘routeren’ en krijgen we meer zicht op de bereikbaarheid van de afdelingen en hun medewerkers. Ook zetten we in 2023 in op het verder verbeteren van het proces rond de meldingen openbare ruimte.
Burgerzaken gaat o.a. méér doen met de ‘berichtenbox’ van Mijnoverheid en onderzoeken of reisdocumenten thuis kunnen worden bezorgd. Ook wordt de aansluiting op de DAR (digitale aanvraag rijbewijs) bekeken.
Komend jaar zullen we dubbele verkiezingen organiseren: Provinciale Staten en het Waterschap (15 maart 2023). De verkiezingsweek bestaat in 2023 vooralsnog uit één stemdag (woensdag) en twee dagen centrale stemopneming (stemmen worden dan op kandidaatsniveau geteld).
Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke initiatieven te starten. We passen onze dienstverlening hierop aan. Om te komen tot verkorte termijnen voor omgevingsvergunningen zetten we nog meer in op een goede informatievoorziening, onder andere via de website. We zijn laagdrempelig bereikbaar voor vragen en stimuleren goed vooroverleg met de initiatiefnemer.

Privacy en bescherming persoonsgegevens
Een ieder mag van ons een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens verwachten. Wij hebben een waarde gerichte aanpak als het gaat om die persoonsgegevens. De kern van onze waarden zit in het centraal stellen van de mens en in transparantie. Wij zoeken constant naar een juiste balans tussen een goede privacybescherming, adequate dienstverlening en werkbaarheid. Dit vormt het fundament op basis waarvan gegevensbescherming wordt verbeterd, binnen de grenzen van capaciteit en middelen. Daarbij hoort ook het zorgvuldig afwegen van en omgaan met algoritmes waarbij (persoons)gegevens van burgers worden gebruikt. Wij stellen daarvoor een algoritmeregister op.

Wet open overheid
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo heeft als doel overheden meer open en transparant te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. In de komende jaren gaan wij verder met het implementeren van de wet. Daarbij staat voor ons voorop dat wij een open en transparante overheid willen zijn die bewoners, gemeenteraad en belanghebbenden meeneemt in de afwegingen die worden gemaakt. De Woo en de gesprekken die wij met elkaar gaan voeren over bestuurlijke vernieuwing geven ons daarbij handvatten.
De wettelijke voorgeschreven openbaarheidsparagraaf in het kader van de wet open overheid is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09