Home

Ambitie

De Meerjarenbegroting 2023-2026 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven (ofwel de baten en de lasten) in 2023, met ramingen voor de jaren 2024-2026. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 27 september 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De begroting die de raad vaststelt, bieden we (conform de voorschriften uit de Gemeentewet) vóór 15 november 2022 aan de provinciale toezichthouder.
De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door 6 hoofdstukken waarin de 13 beleidsinhoudelijke programma’s zijn opgenomen die uw Raad in het verleden heeft vastgesteld, en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2023-2026. Daarbij zijn de webpagina's leidend. De pdf is een afgeleide daarvan en bevat niet alle 'doorklikmogelijkheden' die de webpagina's wel hebben.

De drie thema's (Duurzame en groeiende stad; Inclusieve en veilige stad; Lerende, werkende en dynamische stad) zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding met de hoofdpunten van het komende beleid. Binnen de hoofdstukken onderscheiden we de begrotingsprogramma’s. Dat is het niveau waarop uw raad de begrotingsbedragen vaststelt. Verder zijn de opgaven en ambities zoveel mogelijk vertaald naar concrete beleidsdoelen (wat willen we bereiken), activiteiten (wat gaan we daarvoor doen) en financiën (wat mag dat kosten). Dit alles is zo beknopt en integraal mogelijk uitgewerkt. Dat draagt bij aan de stuurbaarheid door raad en college en verantwoording richting de inwoners van Amersfoort. Ten aanzien van de financiële tabellen in de programma's: daarin analyseren we de mutaties in de begroting 2023 ten opzichte van de actuele begroting 2022 per 1 juli 2022. Daarbij betekent een '+' bij de baten een hogere begrote opbrengst en een '-' een lagere begrote opbrengst. Aan de lastenkant betekent een '+' dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën, omdat er minder wordt uitgegeven; een '-' houdt in dat iets meer geld kost en dus ongunstig is voor onze financiën.
De begroting is kernachtig, maar biedt veel verwijzingen naar achterliggende beleidsnota’s, rapporten en statistieken. De hoofdtekst en financiële tabellen van de begroting, die naast de webversie in pdf-vorm beschikbaar zijn, vormen het document dat de raad vaststelt. Alle doorklikmogelijkheden op de website zijn extra achtergrondinformatie, maar zijn niet opgenomen in de pdf. In tegenstelling tot voorgaande begrotingen hebben we nu meer informatie opgenomen in de bijlagen en minder in de hoofdtekst om zodoende tot een beknoptere, beter leesbare begroting te komen.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09