Home

Bijlagen

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een 'Taakvelden overzicht bij de begroting te voegen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet aanwezig. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden. 

Tabel:BT.01 Taakvelden

TAAKVELDEN

REKENING
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

RAMING
2024

RAMING
2025

RAMING
2026

LASTEN

0.1

Bestuur

-8.140

-8.220

-8.658

-8.275

-8.224

-8.259

0.10

Mutaties reserves

-22.345

-73.987

-11.893

-8.920

-8.766

-1.124

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-52.129

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-6.164

-5.844

-5.931

-5.918

-5.896

-5.895

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-4.161

-3.424

-5.219

-4.491

-4.981

-5.345

0.4

Overhead

-61.756

-64.547

-65.830

-65.325

-69.069

-67.038

0.5

Treasury

-3.355

-2.221

-1.881

-404

1.084

812

0.61

OZB woningen

-1.586

-1.382

-1.620

-1.624

-1.635

-1.649

0.62

OZB niet-woningen

-667

-768

-809

-812

-820

-832

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

-1.300

-1.300

-1.300

0.64

Belastingen overig

-199

-179

-188

-190

-193

-196

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-198

379

-15.674

-15.060

-14.414

-14.971

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-131

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-10.597

-11.195

-11.864

-12.008

-12.150

-12.308

1.2

Openbare orde en veiligheid

-4.810

-5.561

-4.350

-4.033

-4.075

-4.123

2.1

Verkeer en vervoer

-23.079

-22.329

-23.217

-25.058

-26.356

-27.575

2.2

Parkeren

-3.374

-3.468

-3.734

-3.912

-3.964

-4.008

2.4

Economische havens en waterwegen

-242

-310

-339

-353

-380

-404

2.5

Openbaar vervoer

-767

-863

-772

-718

-720

-722

3.1

Economische ontwikkeling

-1.543

-2.299

-2.270

-1.721

-1.825

-1.825

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-13.834

-5.979

-9.100

-7.251

-10.004

-9.758

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.211

-1.246

-1.288

-1.289

-1.289

-1.289

3.4

Economische promotie

-164

-254

-264

-238

-238

-238

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.104

-1.370

-1.436

-1.434

-1.433

-1.431

4.2

Onderwijshuisvesting

-17.315

-17.216

-18.415

-19.345

-19.858

-20.411

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-13.155

-16.543

-16.263

-14.446

-14.882

-14.876

5.1

Sportbeleid en activering

-5.783

-6.705

-6.749

-6.744

-6.692

-6.688

5.2

Sportaccommodaties

-10.050

-11.512

-10.343

-10.520

-10.701

-11.244

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-17.845

-16.281

-19.980

-19.719

-19.746

-19.720

5.4

Musea

-5.620

-5.897

-5.788

-5.811

-5.820

-5.873

5.5

Cultureel erfgoed

-476

-522

-738

-738

-737

-737

5.6

Media

-4.513

-4.789

-4.953

-4.953

-4.953

-4.952

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-16.912

-16.177

-20.018

-19.806

-20.243

-20.589

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-16.820

-17.414

-18.183

-18.574

-18.514

-18.386

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-15.499

-19.036

-19.671

-19.856

-20.042

-19.367

6.3

Inkomensregelingen

-80.471

-78.069

-75.174

-74.552

-74.940

-75.280

6.4

WSW en beschut werk

-18.227

-18.179

-17.218

-17.153

-17.431

-17.083

6.5

Arbeidsparticipatie

-6.944

-10.520

-9.981

-8.733

-8.361

-8.392

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-9.048

-9.562

-20.001

-15.044

-15.785

-11.774

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-27.784

-27.920

0

0

0

0

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

0

0

-10.059

-11.556

-11.016

-11.114

6.71b

Begeleiding (WMO)

0

0

-10.087

-10.103

-10.102

-10.101

6.71c

Dagbesteding (WMO)

0

0

-3.773

-3.980

-3.979

-3.969

6.71d

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

-263

-263

-262

-262

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-41.714

-38.038

0

0

0

0

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

0

0

-3.909

-4.423

-4.423

-4.422

6.72b

Jeugdhulp behandeling

0

0

-13.402

-17.141

-13.963

-16.090

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

0

0

-1.491

-1.188

-1.187

-1.186

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

0

-1.153

-1.277

-1.126

-971

6.73a

Pleegzorg

0

0

-2.624

-2.747

-2.747

-2.746

6.73b

Gezinsgericht

0

0

-220

-226

-225

-224

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

0

0

-4.597

-4.771

-4.770

-4.770

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

0

0

-109

-107

-106

-105

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

0

-3.547

-3.627

-3.625

-3.622

6.74c

Gesloten plaatsing

0

0

-2.926

-3.063

-3.063

-3.062

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-34.603

-38.798

0

0

0

0

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

0

0

-27.147

-27.398

-27.498

-27.596

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

0

-13.635

-13.287

-12.330

-11.347

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-4.880

-5.972

0

0

0

0

6.82a

Jeugdbescherming

0

0

-5.858

-5.857

-5.856

-5.855

6.82b

Jeugdreclassering

0

0

-115

-113

-112

-111

7.1

Volksgezondheid

-6.918

-7.568

-7.137

-7.232

-7.325

-7.428

7.2

Riolering

-9.628

-9.939

-10.897

-11.251

-11.860

-12.313

7.3

Afval

-16.116

-16.501

-18.122

-18.809

-19.289

-19.727

7.4

Milieubeheer

-10.252

-7.853

-11.261

-12.952

-11.251

-11.297

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.409

-4.716

-4.953

-4.947

-4.936

-4.925

8.1

Ruimte en leefomgeving

-10.961

-6.819

-5.817

-5.207

-5.106

-5.094

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-28.871

-36.483

-13.270

-22.638

-30.719

-6.475

8.3

Wonen en bouwen

-9.034

-9.113

-8.643

-9.148

-8.622

-8.757

TOTAAL LASTEN

-665.401

-673.211

-624.830

-629.637

-640.850

-608.419

TAAKVELDEN

REKENING
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

RAMING
2024

RAMING
2025

RAMING
2026

BATEN

0.1

Bestuur

1.533

478

479

479

479

479

0.10

Mutaties reserves

50.432

86.797

31.804

13.316

5.381

14.342

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

2.130

2.465

2.604

2.604

2.604

2.604

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.800

1.226

1.583

1.623

1.676

1.676

0.4

Overhead

17.710

15.316

16.415

16.485

16.555

16.876

0.5

Treasury

3.642

4.040

3.236

3.391

3.185

3.280

0.61

OZB woningen

27.900

28.939

29.707

30.100

30.493

30.886

0.62

OZB niet-woningen

22.966

23.004

24.405

24.734

25.063

25.392

0.63

Parkeerbelasting

2.093

3.549

4.474

8.074

8.074

8.074

0.64

Belastingen overig

2.561

1.436

1.467

1.467

1.467

1.467

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

323.729

333.523

350.309

362.429

368.604

349.073

0.8

Overige baten en lasten

649

680

736

0

0

0

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

14

8

9

9

9

9

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.895

1.680

409

410

413

413

2.1

Verkeer en vervoer

4.201

2.718

2.578

2.573

2.567

2.562

2.2

Parkeren

403

940

972

972

972

972

2.4

Economische havens en waterwegen

7

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

186

62

64

64

64

64

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11.994

5.979

9.100

7.251

10.004

9.758

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

414

524

542

542

542

542

3.4

Economische promotie

300

600

600

600

600

600

4.1

Openbaar basisonderwijs

12

10

12

12

12

12

4.2

Onderwijshuisvesting

2.814

2.697

2.798

2.798

2.798

2.798

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.744

9.159

8.561

7.421

7.421

7.421

5.1

Sportbeleid en activering

180

112

35

35

35

35

5.2

Sportaccommodaties

3.587

3.479

3.693

3.692

3.692

3.692

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.891

4.115

4.058

4.058

4.058

4.058

5.4

Musea

406

341

344

344

344

344

5.5

Cultureel erfgoed

51

0

0

0

0

0

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

237

30

30

30

30

30

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

672

431

432

432

432

432

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

42

35

25

25

25

25

6.3

Inkomensregelingen

62.650

53.063

53.816

53.716

54.116

54.516

6.4

WSW en beschut werk

0

0

11

11

11

11

6.5

Arbeidsparticipatie

1.134

52

38

38

38

38

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

520

467

1.422

1.422

1.422

1.422

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.530

302

0

0

0

0

6.71a

Hulp bij het huishouden (WMO)

0

0

15

15

15

15

6.71b

Begeleiding (WMO)

0

0

8

8

8

8

6.71c

Dagbesteding (WMO)

0

0

26

26

26

26

6.71d

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

8

8

8

8

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

615

37

0

0

0

0

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

0

0

10

10

10

10

6.72b

Jeugdhulp behandeling

0

0

10

10

10

10

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

0

0

10

10

10

10

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

0

7

7

7

7

6.73a

Pleegzorg

0

0

7

7

7

7

6.73b

Gezinsgericht

0

0

7

7

7

7

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

0

0

7

7

7

7

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

0

0

10

10

10

10

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

0

25

25

25

25

6.74c

Gesloten plaatsing

0

0

7

7

7

7

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

1.994

1.768

0

0

0

0

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

0

0

32

32

32

32

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

0

44

44

44

44

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

210

41

0

0

0

0

6.82a

Jeugdbescherming

0

0

10

10

10

10

6.82b

Jeugdreclassering

0

0

10

10

10

10

7.1

Volksgezondheid

151

44

4

4

4

4

7.2

Riolering

14.178

14.215

15.492

15.922

16.514

17.069

7.3

Afval

22.471

22.418

24.754

25.605

26.233

26.795

7.4

Milieubeheer

2.137

41

42

42

42

42

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

5.574

5.965

6.209

6.209

6.221

6.207

8.1

Ruimte en leefomgeving

6.662

2.631

2.937

2.636

2.607

2.607

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

41.143

33.515

12.744

22.112

30.043

5.800

8.3

Wonen en bouwen

7.238

4.280

5.628

5.696

5.746

5.739

TOTAAL BATEN

665.401

673.211

624.830

629.637

640.850

608.419

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09