Home

Financiën

Financieel solide beleid

Onder een financieel solide beleid verstaan we dat de begroting meerjarig materieel, reëel en structureel in evenwicht is en de risico’s in voldoende mate zijn afgedekt door het beschikbare weerstandsvermogen. Volgens de eisen van de provinciale toezichthouder is het formeel gezien voldoende wanneer het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar materieel, reëel en structureel in evenwicht is. Uw Raad heeft bij de vaststelling van de financiële ijkpunten besloten dat de meerjarenbegroting jaarlijks in evenwicht moet zijn én een positief structureel saldo moet laten zien dat tussen de 0,5 en 1% van het begrotingstotaal ligt. Daarnaast moet de weerstandsratio (de verhouding tussen de beschikbare financiële buffer en de financiële risico's die we lopen) tussen de 1,2 en 1,5 liggen.
Ons College betrekt deze financiële ijkpunten op de periode 2023 tot en met 2025. 2026 is in financieel opzicht een dermate raar jaar, dat ons College dat jaar wil uitzonderen van de financiële ijkpunten.
Het overschot van de jaarrekening 2021 dat naar de saldireserve is gegaan, zorgt de komende jaren voor een grotere saldireserve dan nodig voor de gewenste weerstandscapaciteit. Het financieel beleid van de weerstandsratio is er zowel op gericht om een tekort aan de saldireserve aan te vullen, als ook om te voorkomen dat geld wordt opgepot bij een te groot saldireserve. Dit biedt ons de ruimte om de komende jaren te gebruiken om te investeren in de beschreven prioriteiten van deze begroting. Weliswaar kan dit er toe leiden dat een jaar niet voldaan wordt aan het ijkpunt van het structurele financiële overschot, maar de begrotingen zijn materieel in evenwicht doordat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten vermeerderd met de gelden uit het de saldireserve die nodig zijn voor onze prioriteiten.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09