Home

Financiën

Financiële IJkpunten

Op 18 februari 2020 heeft uw Raad een nieuwe set van financiële ijkpunten vastgesteld. De indeling in Stabiliteit, Weerbaarheid en Flexibiliteit is blijven bestaan. Een aantal ijkpunten zijn nu hard genormeerd en kennen daarnaast streefwaarden. Van andere financiële ijkpunten is de ontwikkeling in de tijd van belang. Afgesproken is dat we de scores op deze financiële ijkpunten zowel bij de Begroting als bij de Jaarrekening in beeld brengen.
Op basis van onderstaande tabel kunnen we concluderen dat we, met uitzondering van 2025, elk jaar méér geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Deze extra lasten vullen we aan uit de saldireserve. Het structurele begrotingssaldo is, met uitzondering van 2026, wel alle jaren positief. In 2023 voldoet het structurele begrotingssaldo nog niet aan de vastgestelde norm, maar in 2024 en 2025 wel.  
De weerstandsratio voldoet alle jaren van deze meerjarenbegroting aan de door uw Raad vastgestelde norm dat deze minimaal 1,2 moet bedragen. Voorts blijft de weerstandsratio redelijk stabiel.    
De solvabiliteitsratio daalt licht. Dat is in lijn met de ontwikkeling bij veel andere gemeenten en een kenmerk van de financiële positie van veel gemeenten op dit moment. Het eigen vermogen neemt af, de schulden nemen toe, wat leidt tot een dalende solvabiliteitsratio. Door het aantrekken van een nieuwe langlopende geldlening van € 100 miljoen begin 2022, is onze schuldpositie toegenomen, wat de daling van de solvabiliteitsratio en de stijging van de schuldquote verklaart.
Vanwege een stijging in de WOZ-waarden neemt de onbenutte belastingcapaciteit de komende jaren toe.
Over het algemeen kunnen we op basis van onderstaande cijfers concluderen dat de financiële positie van de gemeente Amersfoort de komende jaren relatief goed is. Op de langere termijn, in 2026, verslechtert de financiële positie door toedoen van het Rijk. Mocht hier niet tijdig compensatie voor komen, zal ons College te zijner tijd een voorstel aan uw Raad overleggen om het financiële probleem van 2026 op te lossen.

Tabel: FP.01 IJkpunten
(x €mln.)

IJKPUNTEN

EENHEID

WERKE-LIJK 2021

BEGRO-TING 2022

BEGRO-TING 2023

RAMING 2024

RAMING 2025

RAMING 2026

NORM / SIGNAAL-WAARDE

Stabiliteit

1.

Ontwikkeling van saldo van baten en lasten (inclusief mutaties reserves)

€ mln.

52,1

4,8

-12,4

-5,7

6,6

-11,7

> = 0

2.

Structureel exploitatiesaldo*

%

6,7%

1,3%

0,0%

1,0%

2,0%

-1,1%

0 - 1%

3.

Saldo van baten en lasten
(realisatie versus begroting)**

€ mln.

49,6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Weerbaarheid

4.

Weerstandsvermogen*

ratio

1,2

2,7

1,7

1,7

1,9

1,7

1,2 - 1,5

5.

Netto-schuldquote*

%

43,5%

54,1%

71,3%

76,8%

82,0%

88,0%

100%

5b.

Gecorrigeerde netto-schuldquote*

%

37,2%

48,5%

66,2%

72,3%

78,0%

84,2%

n.v.t.

6.

Solvabiliteit*

%

30,9%

27,4%

21,6%

19,8%

18,9%

17,5%

20%

Flexibiliteit

7.

Netto-rentequote

%

1,2%

1,1%

1,1%

0,9%

0,7%

0,7%

n.v.t.

8.

Afschrijvingsquote*

%

2,9%

3,6%

3,7%

3,7%

3,7%

4,7%

n.v.t.

9.

Belastingcapaciteit

%

105,7%

106,3%

101,4%

101,4%

101,4%

101,4%

n.v.t.

10.

Onbenutte belastingcapaciteit

€ mln.

4,1

3,0

11,5

11,6

11,7

11,8

n.v.t.

Overige verplichte

11.

EMU-saldo*

€ mln.

38,2

-55,7

-108,2

-52,8

-50,3

-4,3

n.v.t.

indicatoren

12.

Grondexploitatie*

%

8,7%

7,2%

6,8%

4,1%

5,6%

4,1%

n.v.t.

13.

Kasgeldlimiet

€ mln.

47,9

49,5

52,1

52,8

53,7

51,6

n.v.t.

14.

Renterisiconorm

€ mln.

112,6

116,5

122,6

124,1

126,4

121,5

n.v.t.

15.

Overhead*

%

7,2%

8,4%

8,3%

7,9%

8,3%

8,4%

n.v.t.

* Conform de financiële tabellen in de programma's hebben de hierboven genoemde ijkpunten voor 2022 betrekking op de actuele begroting 2022.
** Dit ijkpunt betreft een vergelijking tussen het begrote saldo van baten en lasten en de realisatie. Dit ijkpunt wordt dan ook alleen berekend in de jaarstukken, daar de realisatie voor de jaren 2023 t/m 2026 nog niet bekend is.

Deze pagina is gebouwd op 01/31/2023 07:53:55 met de export van 01/30/2023 15:25:09